Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Er zijn regionale Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs gevormd. In het Samenwerkingsverband werken besturen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs samen om voor alle leerlingen die wonen binnen haar gemeentegrenzen een passende onderwijsplek te realiseren.

Hoe het Samenwerkingsverband deze doelstelling wil realiseren, legt het Samenwerkingsverband vast in het ondersteuningsplan. Dit plan wordt voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. In dit medezeggenschapsorgaan zit een afvaardiging van ouders en personeel van de verschillende schoolbesturen die participeren in het
Samenwerkingsverband.  

Bij de uitvoering van het ondersteuningsplan werkt het Samenwerkingsverband samen met organisaties zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugd Gezondheidszorg e.d..